Προτάσεις της «ομάδας των τριών» για τις απ ευθείας αναθέσεις

Επικαιρότητα, Τοπικά 15 Oct 2017 - 4:57 PM
Συντάκτης: TheViewer Editor

Προτάσεις προς στον Υπουργό Εσωτερικών για τις απευθείας αναθέσεις στους ΟΤΑ κατέθεσαν οι τρεις ανεξάρτητοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Νοτίου Αιγαίου, κ.κ. Άγγελος Ανανίας, Ηλίας Γ. Ζωγραφίδης, Παναγιώτης Κουνάκης. Σημειώνεται πως είναι η πρώτη ανακοίνωση που δίδεται στην δημοσιότητα την οποία συνυπογράφει και ο κ. Ηλίας Ζωγραφίδης. Το κείμενο αναφέρει τα εξής:

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ Εσωτερικών,

Εν όψει της αναμενόμενης τροποποίησης του θεσμικού πλαισίου για τις αυτοδιοικητικές εκλογές και τις εξουσίες των αυτοδιοικητικών αρχόντων, σας καταθέτουμε τις απόψεις μας σχετικά με την διαμόρφωση ενός ιδιαίτερου νομικού καθεστώτος που αφορά στην υπογραφή των απευθείας αναθέσεων εκτελέσεως συμβάσεων από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Τις απόψεις και τις προτάσεις μας αυτές υπαγόρευσαν ο τρόπος που εκλαμβάνουμε την πολιτική ηθική, η δεοντολογία και ο σεβασμός που πρέπει να επιδεικνύεται στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος και γενικότερα ο τρόπος με τον οποίο φρονούμε ότι πρέπει να λειτουργεί ο θεσμός των απευθείας αναθέσεων.

Συγκεκριμένα :

Πρόταση 1η :

Να δημιουργηθεί ένα ηλεκτρονικό αρχείο – κατάλογος για κάθε τομέα δραστηριότητας όλων των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων, εταιρειών και φορέων όλης της επικράτειας, οι οποίες να ενημερώνονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την υποβολή προσφοράς για οποιοδήποτε έργο του αντικειμένου τους πρόκειται να εκτελεστεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Αν υφίστανται κάποια ποιοτικά κριτήρια – επίπεδα (standards), πιστοποιητικά ή άλλα προσόντα κάθε επιχείρησης, θα μπορούσαν να μνημονεύονται, ώστε να κατηγοριοποιηθούν ανά αντικείμενο και τομέα οι επιχειρήσεις. Η εντοπιότητα θα μπορούσε επίσης να επισημαίνεται. Έτσι, θα μπορούσαν να υπάρχουν ειδικοί συντελεστές για την προσφορά κάθε εταιρείας, ανάλογα π.χ. με την έδρα της, με τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά, με την εμπειρία της κλπ, οι οποίοι θα πολλαπλασιάζονταν με το ποσό της προσφοράς της, για να εξάγεται κάθε φορά η μοριοδότηση της προσφοράς της και να κρίνεται από ένα σύνολο παραγόντων με προκαθορισμένη διαδικασία υπολογισμού του και όχι πρόχειρα η συμφερότερη και καλύτερη προσφορά.

Πρόταση 2η :

Να θεσπιστεί ένα ανώτατο πλαφόν σε χρηματικό ποσό, που θα μπορεί να δοθεί είτε ετησίως είτε εντός μιας αυτοδιοικητικής περιόδου από μία Αυτοδιοικητική Αρχή σε ένα πρόσωπο, φυσικό ή νομικό.

Πρόταση 3η :

Να θεσπιστεί ασυμβίβαστο των απευθείας αναθέσεων αφ’ ενός σε νομικά πρόσωπα, που αποτελούνται ή συνεργάζονται με οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας / σχέσης / σύμβασης (εξαρτημένης εργασίας, έργου, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, εντολής, εταιρείας κλπ) με πρόσωπα ή συγγενείς μέχρι γ’ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας που έχουν τοποθετηθεί ή διοριστεί με πολιτική απόφαση (π.χ. Περιφερειάρχη ή Περιφερειακού Συμβουλίου) σε οιαδήποτε (έμμισθη ή μη) θέση του εν λόγω ΟΤΑ ή εταιρείας αυτού ή προσώπου στο οποίο αυτός μετέχει και αφ’ ετέρου σε φυσικά πρόσωπα που είτε αυτά είτε συγγενείς

τους μέχρι γ’ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έχουν τοποθετηθεί ή διοριστεί με πολιτική απόφαση (π.χ. Περιφερειάρχη ή Περιφερειακού Συμβουλίου) σε οποιαδήποτε θέση (έμμισθη ή μη) του εν λόγω ΟΤΑ ή εταιρείας αυτού ή προσώπου στο οποίο αυτός συμμετέχει. Το ασυμβίβαστο αυτό και ο αποκλεισμός από τις απευθείας αναθέσεις να ισχύει επίσης για τα φυσικά πρόσωπα, που συμμετείχαν ως υποψήφιοι σύμβουλοι των αυτοδιοικητικών παρατάξεων στις εκάστοτε προηγούμενες εκλογές και οι συγγενείς τους μέχρι γ’ βαθμού, καθώς και τα νομικά πρόσωπα, με τα οποία όλοι οι παραπάνω σχετίζονται ως μέλη, εταίροι, εξωτερικοί συνεργάτες, εργαζόμενοι κλπ.

Πρόταση 4η :

Να θεσπιστεί ασυμβίβαστο και κώλυμα εκλογιμότητας ως υποψηφίου συμβούλου ή χωρικού αντιπεριφερειάρχη, οποιουδήποτε φυσικού προσώπου έχει λάβει την οιαδήποτε απευθείας ανάθεση και των συγγενών αυτού μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας. Το εν λόγω κώλυμα καλό θα ήταν να επεκταθεί και σε όσους έχουν διοριστεί ως σύμβουλοι, παρασύμβουλοι, ειδικοί ή πολύ ειδικοί ή γενικοί επιστήμονες κλπ. κλπ. κατά την προηγούμενη των εκάστοτε εκλογών αυτοδιοικητική περίοδο και μέχρι γ’ βαθμού συγγένειας. Ακόμη πιο αυστηρό και περιοριστικό πλαίσιο ασυμβιβάστου θα πρέπει να υπάρξει για αυτούς που υπηρετούν στο χώρο του τύπου και της ενημέρωσης, σε έντυπη ραδιοφωνική, διαδικτυακή, τηλεοπτική και σε οιαδήποτε άλλη μορφή, οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν και να διαμορφώσουν την κοινή γνώμη.

Αυτές είναι λίγες προτάσεις με τις οποίες η Κυβέρνηση θα δώσει το πολιτικό της στίγμα και κυρίως θα περάσει στην κοινωνία και στον ελληνικό λαό το μήνυμα ότι τιμά το δημόσιο χρήμα, που πηγάζει – ας μας επιτραπεί η έκφραση – από το αίμα και τον ιδρώτα του λαού και ότι προκρίνει την διαφάνεια, την κάθαρση, το ηθικό πλεονέκτημα, το άριστο, το αδιάβλητο, την ισότητα, τη δικαιοσύνη, την αξιοπιστία και την αξιοκρατία καταπολεμώντας – την στιγμή που η κοινωνία μας αιμορραγεί απελπισμένα – τις σκιές των προεκλογικών ή μετεκλογικών συναλλαγών, των ηθικά μη ανεκτών αναθέσεων δεκάδων ή ακόμη και εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ σε ημετέρους, του νεποτισμού, της αδιαφάνειας, του ευκαιριακού βολέματος, της ασυδοσίας και της αναξιοκρατίας.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

όπως γίνεται ευχερώς αντιληπτό, μια τέτοια προοπτική δεν θα συμβάλει τα μέγιστα μόνο στην ορθολογική διαχείριση του δημόσιου χρήματος. Αυτό αν θέλετε είναι το λιγότερο που μπορεί να επιτύχει. Το μείζον διακύβευμα και αυτό, που θα σηματοδοτήσει μια τέτοια αλλαγή είναι κυρίως να αποκαταστήσει την καχύποπτη και έντονα προβληματισμένη άποψη που έχει η κοινωνία μας για όσους ασχολούνται με τα κοινά και για τα κίνητρά τους, καθώς με τον τρόπο αυτό θα αποθαρρυνθούν οι καιροσκόποι της αυτοδιοίκησης και θα ενθαρρυνθούν οι ανυστερόβουλοι, οι ανιδιοτελείς, οι γεμάτοι δυναμική συμπολίτες μας που συνειδητά δεν συμμετέχουν βλέποντας βουβοί και αδρανείς τη διαφθορά στην πολιτική ζωή της χώρας.

Σε τελική ανάλυση το μήνυμα που περνάει στην κοινωνία είναι ότι το Κράτος ενδιαφέρεται για την πρόοδο και την εξυγίανση της Αυτοδιοίκησης.

Τέτοιες κινήσεις μπορούν συν τω χρόνω να επουλώσουν την επί δεκαετίες ανοιχτή πληγή της χαμένης εμπιστοσύνης μεταξύ Πολιτών και Κράτους, πληγή

της οποίας η αιμορραγία είναι πλέον ακατάσχετη και άκρως επικίνδυνη για αμφοτέρους.

Με τιμή,

Οι περιφερειακοί σύμβουλοι Νοτίου Αιγαίου

Άγγελος Ανανίας, Ηλίας Γ. Ζωγραφίδης, Παναγιώτης Κουνάκης

Δείτε επίσης

Ευ. Κουτζαμάνη για δίκη Χρυσής Αυγής: Δεν με έκαμψε η απειλή με σφαίρες

Τα αισθήματα ικανοποίησης για την ιστορική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων για τη Χρυσή Αυγή …